Ren Skincare Sweden

Välkommen till REN Skincare Svergies Webbplats ("Webbplatsen").


REN Skincare Sverige (“REN Skincare Sverige”) tillhandahåller innehållet och tjänsterna på Webbplatsen enligt nedan angivna villkor, enligt vår Integritetspolicy samt enligt övriga villkor och policyer som du kan hitta på Webbplatsen tillsammans med viss funktionalitet, vissa funktioner eller reklamerbjudanden, samt i samband med kundservice. Allt det ovanstående är en del av och inkluderas i de angivna villkoren (gemensamt benämnda "Villkoren"). Genom att besöka eller använda Webbplatsen bekräftar du att du har läst, förstått och villkorslöst gått med på att vara bunden av dessa Villkor.

1. Integritet

Läs igenom vår Integritetspolicy så att du förstår hur vi behandlar dina personuppgifter.

2. Informationens riktighet

Vi strävar efter att uttrycka oss så riktigt som möjligt när vi beskriver våra varor på Webbplatsen, men vi kan, i den utsträckning det medges enligt gällande lag, inte garantera att produktbeskrivningarna, färgerna, informationen eller annat innehåll på Webbplatsen är korrekta, fullständiga, pålitliga, aktuella eller felfria.

3. Upphovsrätt


All information och allt innehåll på Webbplatsen och dess ”utseende och känsla”, inklusive – men inte begränsat till – varumärken, loggor, servicemärken, text, grafik, knappikoner, bilder, ljudclips, datasammanställningar och dataprogramvara och sammanställning och strukturering av det nämnda (gemensamt benämnt "Innehållet") ägs av REN Skincare Sverige, våra koncernföretag, partners och licensgivare, och skyddas av nationell lagstiftning, av lagstiftning i USA och internationella lagar, inklusive lagar om upphovsrätt och varumärken.

Med undantag för vad som anges om begränsade rättigheter i Avsnitt 4, och i den utsträckning det medges enligt gällande lag, får varken Innehållet eller någon del av Webbplatsen användas, reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, återförsäljas, bli föremål för åtkomst, ändras eller på annat sätt helt eller delvis exploateras för något ändamål utan föregående skriftligt uttryckligt medgivande från oss.

4. Begränsade användarrättigheter

I den utsträckning det medges enligt gällande lag ger vi dig en begränsad, återkallelig och icke-exklusiv rätt att besöka och använda Webbplatsen för personligt bruk. Denna begränsade rätt innefattar inte någon rätt att: (a) rama in eller använda inramningstekniker för att kapsla in Webbplatsen eller någon del av den; (b) ompublicera, omdistribuera, överföra, sälja, licensiera eller ladda ner Webbplatsen och/eller Innehållet (förutom sådan korttidslagring som krävs för att kunna visa Webbplatsen); (c) använda Webbplatsen och/eller Innehållet för annat än personligt bruk; (d) ändra, baklängeskonstruera eller skapa någon härledd produkt som bygger antingen på Webbplatsen och/eller på något av Innehållet; (e) samla in information om konton till nytta för dig själv eller någon annan part; (f) använda metataggar eller annan ”dold text” på någon del av Innehållet; eller (g) använda programrobotar, spiders, crawlers och liknande datainsamlings- och extraktionsverktyg eller vidta någon annan åtgärd som innebär en orimlig belastning på vår infrastruktur. Du måste bibehålla, utan ändring, all äganderättsinformation på Webbplatsen eller sådan som är markerad eller finns på Webbplatsen.

I den utsträckning det medges enligt gällande lag ger vi dig också en begränsad, återkallelig och icke-exklusiv rätt att skapa en hyperlänk till Webbplatsens hemsida, endast för personligt icke-kommersiellt bruk. En webbsida som länkar till Webbplatsen får (i) enkelriktat länka till, men inte återge, något av vårt Innehåll; (ii) får inte antyda att vi ligger bakom den webbsidan eller dess varor och tjänster; (iii) får inte felaktigt beskriva sitt förhållande till oss; (iv) får inte innehålla något som kan tolkas som smaklöst, obscent, upprörande, kontroversiellt eller otillåtet eller olämpligt för någon ålder; (v) får inte återge oss eller våra varor och tjänster på ett falskt, missledande, nedsättande eller på annat sätt stötande eller angripligt sätt eller förknippa oss med oönskade varor, tjänster eller åsikter; och får (vi) inte länka till någon annan sida på Webbplatsen än förstasidan. Vi kan efter egen bedömning kräva att du tar bort alla länkar till Webbplatsen och du ska, när du får ett sådant krav från oss, omgående ta bort sådana länkar och upphöra med länkningen såvida vi inte uttryckligen i skriftlig form ger dig tillstånd att återuppta länkningen.

Om du använder Webbplatsen och/eller Innehållet på ett otillåtet sätt så innebär det att den begränsade användarrättigheten enligt detta Avsnitt 4 automatiskt upphör att gälla, utan att begränsa några andra påföljder som kan göras gällande enligt tillämplig lag eller dessa Villkor.

5. Dina skyldigheter och ansvar

När du besöker eller använder Webbplatsen ska du följa Villkoren och de särskilda varningar eller instruktioner för åtkomst och användning som finns på Webbplatsen. Du ska alltid handla enligt gällande lag, enligt god sed och med gott uppsåt. Du får inte göra några ändringar eller modifieringar av Webbplatsen, av något Innehåll eller av någon av de tjänster som kan finnas på Webbplatsen och inte heller på annat sätt skada Webbplatsens integritet eller drift. Om du medvetet eller av slarv bryter mot någon av skyldigheterna enligt Villkoren, i den utsträckning det medges enligt gällande lag, kommer du att hållas ansvarig för skador och förluster som drabbar REN Skincare Sverige, våra koncernföretag, partners och licensgivare utan att detta påverkar tillämpligheten av några andra bestämmelser i dessa Villkor.

6. Ditt konto

Du kan välja att registrera dig på vår Webbplats om du är över arton år. Registrera dig inte om du inte är över arton år. Om du är över arton år och registrerar dig, så har du en e-postadress/användarnamn och ett lösenord för ditt konto. Du ansvarar för att skydda ditt konto, användarnamn och lösenord och för att begränsa åtkomsten till din dator. Du ansvarar för att hålla sådan information uppdaterad, komplett, riktig och sanningsenlig. Du godkänner att du accepterar fullt ansvar för alla aktiviteter som sker med ditt konto, användarnamn och/eller lösenord. Du åtar dig att bara tillhandahålla uppdaterad, komplett, riktig och sanningsenlig information. Om du besöker och använder Webbplatsen för någon annans räkning, så bekräftar du att du har behörighet att binda den personen såsom huvudman till dessa Villkor, och om du inte har sådan behörighet så godkänner du att vara bunden av dessa Villkor och acceptera ansvar för skador som uppkommer på grund av eller som ett resultat av felaktig användning av Webbplatsen eller Innehållet.

Vi förbehåller oss rätten att neka leverans av tjänsten och/eller avsluta kontot utan föregående meddelande, vid brott mot dessa Villkor eller om vi bestämmer oss för att det ligger i REN Skincare Sveriges intresse att göra så.

7. Länkar till tredje part

Vi ansvarar inte för innehållet på några sidor utanför webbplatsen eller andra webbsidor som länkar till eller från Webbplatsen. Länkar som visas på Webbplatsen tillhandahålls endast av bekvämlighetsskäl och innebär inte att det innehåll, den produkt, den tjänst eller den leverantör som länken hänvisar till på något sätt stöds eller sanktioneras av oss, våra koncernföretag eller partners. När du länkar till eller från några sidor utanför webbplatsen eller andra webbsidor gör du det på egen risk. Vi har inget ansvar att på något sätt undersöka, värdera eller garantera erbjudanden från sidor utanför webbplatsen eller andra webbsidor som länkar till eller från Webbplatsen och vi har heller inget ansvar för innehåll, produkter, tjänster eller ageranden från sådana sidor och webbsidor inklusive, men inte begränsat till, dessa sidors integritetspolicyer och villkor. Du bör noga granska alla villkor och integritetspolicyer som gäller för sidor utanför webbplatsen och andra webbsidor du besöker.

8. Specialfunktioner, funktionalitet och events

Webbplatsen kan erbjuda vissa specialfunktioner, funktionalitet och events (som tävlingar, utlottningar eller andra erbjudanden) som kan (a) omfattas av användarvillkor, regler och/eller policyer som är tillägg till eller gäller separat i stället för Villkoren; och (b) erbjudas av oss eller av tredjepart. I sådana fall meddelar vi dig om detta och om du vill utnyttja erbjudandena går du med på att de omfattas av sådana tilläggs- eller separata villkor för användning, regler och/eller policyer.

9. Inskick

Det är vår policy att säga nej till förslag och idéer som vi inte bett om. Oavsett denna policy för oombedda förslag och idéer kommer alla förfrågningar, feedback, förslag, idéer eller annan information du ger till oss (gemensamt benämnda "Inskick") behandlas som öppet tillgängligt och icke-konfidentiellt material. Enligt villkoren i vår Integritetspolicy, och i den utsträckning det medges enligt gällande lag, medför din överföring eller postning av ett Inskick att du ger oss en icke-exklusiv, royaltyfri, transfererbar, oåterkallelig och fullt underlicensierbar rätt att kopiera, använda, reproducera, ändra, anpassa, översätta, publicera, licensiera, distribuera, sälja eller delegera Inskicket på det sätt vi finner lämpligt, inklusive, men inte begränsat till, att helt eller delvis skapa härlett material från och distribuera och visa ett Inskick i någon form, med något media eller med någon teknologi, vare sig den är känd eller i den utsträckning det medges enligt gällande lag, utvecklad senare som egen produkt eller som del av annan produkt eller att Inskicket ska kunna användas i eller i samband med någon av våra produkter eller tjänster för hela den tid den tillämpliga upphovsrätten gäller. Du är också införstådd med att ditt Inskick inte kommer att återlämnas och att vi i den utsträckning det medges enligt gällande lag kan använda de idéer, koncept eller know-how som ligger i Inskicket för varje tänkbart syfte utan att betala för det, inklusive, utan att begränsas till, utveckling, tillverkning, distribution och marknadsföring av varor.

Om du gör ett Inskick, intygar och försäkrar du att du äger eller har rätten till Inskicket. Du intygar och försäkrar också att Inskicket inte utgör eller innehåller något datavirus, kommersiell påtryckning, kedjebrev, massutskick eller någon form av spam. Du får inte använda falsk e-postadress, utge dig för att vara någon annan person eller organisation eller på annat sätt vilseleda oss avseende ursprunget för ett Inskick. Du går med på att hålla oss skadeslösa med avseende på alla krav på rättigheter till ett Inskick eller skadestånd som uppkommit genom något Inskick.

10. Användarinnehåll


När du överför, laddar upp, postar, e-postar eller på annat sätt tillgängliggör data, text, programvara, musik, ljud, fotografier, grafik, bilder, videor, meddelanden eller annat material ("Användarinnehåll") på Webbplatsen är du helt och hållet ansvarig för sådant Användarinnehåll. Sådant Användarinnehåll utgör ett Inskick enligt Avsnitt 9. Det betyder att det är alla tredje parter och inte vi som helt och hållet ansvarar för allt Användarinnehåll de postar på Webbplatsen. Du går med på att inte försöka övertala eller uppmuntra andra att överföra, ladda upp, posta, e-posta eller på annat sätt på Webbplatsen tillgängliggöra Användarinnehåll som (a) är olagligt, skadligt, hotfullt, kränkande, trakasserande, uppsåtligt, nedsättande, vulgärt, obscent, pornografiskt, skymfande, inkräktar på sekretess, hatiskt eller etniskt eller på annat sätt förgripligt; (b) du inte har rätt att tillgängliggöra i enlighet med någon lag eller enligt kontrakts- eller förtroendemässiga förhållanden; (c) du vet är falska, felaktiga eller missledande; (d) du fått betalt för eller på något sätt fått ersättning för av någon tredjepart; eller (e) utgör intrång i patent, varumärke, handelshemlighet, copyright eller annan parts upphovsrätt. Du går dessutom med på att inte överföra, ladda upp, posta, e-posta eller på annat sätt förmedla datavirus, oönskad eller otillåten reklam, kommersiella påtryckningar inklusive kedjebrev, massutskick eller någon form av spam. Du går också med på att inte (i) utge dig för att vara någon person eller organisation eller falskeligen intyga eller på annat sätt ge en missvisande bild av din tillhörighet till någon person eller organisation; (ii) "förfölja" eller på annat sätt trakassera eller uppmuntra till trakasseri av andra eller lura eller skada någon tredje part, inklusive på något sätt skada minderåriga; (iii) förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera kännetecken för att dölja ursprunget för något Användarinnehåll; (iv) avsiktligt eller oavsiktligt bryta mot någon tillämplig lokal, delstatlig, nationell eller internationell lagregel; eller (v) samla in eller lagra identifierbara personliga data om andra användare.

Vi står inte bakom och kontrollerar inte det Användarinnehåll som överförs och postas på Webbplatsen och vi kan därför inte garantera riktigheten, integriteten och kvaliteten på Användarinnehållet. Du är införstådd med att du genom att använda Webbplatsen kan utsättas för Användarinnehåll som är stötande, otillbörligt eller betänkligt för dig. Vi ansvarar under inga omständigheter, i den utsträckning det medges enligt gällande lag, för något Användarinnehåll, inklusive, men inte begränsat till, fel eller utelämnanden i något Användarinnehåll eller för förlust eller skada som du råkar ut för på grund av användningen av något Användarinnehåll som överförts, laddats upp, postats, e-postats eller på annat sätt tillgängliggjorts via Webbplatsen.

Du är införstådd med att vi enligt egen bedömning har rätt att avstå från att posta och kan radera Användarinnehåll och vi förbehåller oss rätten att ändra, korta ner eller ta bort Användarinnehåll. Utan att det begränsar giltigheten av det ovan sagda eller någon annan bestämmelse i dessa Villkor, har vi rätt att ta bort Användarinnehåll som bryter mot Villkoren eller på annat sätt är olämpligt, och vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande avbryta tjänsten för användare som bryter mot Villkoren eller gör intrång i andras rättigheter.

11. Upphovsrättsintrång

Vi respekterar andras upphovsrätt. Om du tror att upphovsrättsskyddat material har kopierats på ett sätt som innebär upphovsrättsintrång ber vi dig skicka ett e-postmeddelande eller skriftligt meddelande om detta till vårt Särskilda ombud för upphovsrättsintrång och bifoga följande: (i) en beskrivning av det upphovsrättsskyddade material som du anser har blivit föremål för intrång och ett bestyrkande av att du är upphovsrättsinnehavare eller har rätt att agera på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren; (ii) en beskrivning av det material du anser utgör själva intrånget och var materialet är lokaliserat på Webbplatsen; (iii) din adress, telefonnummer och e-postadress.

12. Garantier och utfästelser: ansvarsbegränsning

När ren skincare sverige erbjuder denna webbplats etableras ingen affärsrelation med användaren. Webbplatsen tillhandahåller ”i befintligt skick”. Vi utfärdar inga garantier eller utfästelser av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, när det gäller villkoren eller själva webbplatsen. Vi exkluderar alla garantier, utfästelser och villkor av alla slag, såväl uttryckliga som underförstådda, när det gäller villkoren eller själva webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, garantier och utfästelser för tillfredsställande kvalitet, säljbarhet, icke-intrång eller lämplighet för visst syfte, dock med undantag för fall då sådana garantier och utfästelser enligt gällande lag inte får exkluderas.

Du går med på att vi inte under några omständigheter, i den utsträckning gällande lag medger, kan hållas ansvariga (vare sig kontraktsmässigt, för någon otillåten handling eller på annat sätt) för: (a) avbrott i affärsverksamhet; (b) avbrott eller åtkomststörningar på webbplatsen; (c) uteblivna, fellevererade, förstörda eller korrupta data eller annan dataavvikelse; (d) skada eller förlust som uppkommit vid datasamverkan med eller på grund av sidor utanför webbplatsen; (e) datavirus, systemsammanbrott eller systemstörningar som kan uppkomma när du använder webbplatsen, inklusive då länkning sker till och från tredjeparts webbsidor; (f) felaktigheter eller utelämnanden i webbinnehåll eller (g) händelser som rimligtvis ligger utanför vår kontroll.

I den utsträckning det medges enligt gällande lag kan vi heller inte hållas ansvariga för några indirekta eller särskilda skador, olyckshändelser eller följdskador av något slag (inklusive utebliven vinst) som har samband med webbplatsen eller din användning av den, vare sig handlingen grundas på kontrakt, är otillåten eller på annat sätt, även om vi hade informerats om möjligheten av sådan skada och under inga omständigheter ska vårt maximala sammanlagda ansvar överstiga hundra dollar ($100.00) eller motsvarande summa i lokal valuta. Eftersom vissa länder inte tillåter anvarsbegränsning för följdskador eller olyckshändelser begränsas vårt ansvar i dessa länder till vad som maximalt medges enligt gällande lag.

Du accepterar att inga krav eller tvister rörande använding av webbplatsen eller dessa villkor får framställas eller inledas av dig mer än ett (1) år efter det att orsaken till sådant krav eller tvist uppkom.

13. Skadestånd

Du accepterar att, i den utsträckning det medges enligt gällande lag, ska försvara oss, betala skadestånd till oss och i övrigt hålla oss skadeslösa för samtliga förluster, skador och kostnader, inklusive rimliga ombudskostnader, som uppkommit på grund av något yrkande, agerande eller krav från tredje part som har samband med din användning av Webbplatsen eller om du brutit mot Villkoren. Du går också med på att hålla oss skadeslösa för samtliga förluster, skador och kostnader, inklusive rimliga ombudskostnader, som beror på att du använt programrobotar, spiders, crawlers eller liknande datainsamlings- och extraktionsverktyg eller om du vidtagit någon annan åtgärd som medför en orimlig belastning på vår infrastruktur.

14. Tvister

Med avseende på någon tvist som berör Webbplatsen ska alla rättigheter och skyldigheter och alla krav som hänför sig till Villkoren regleras av svensk lagstiftning. Alla tvister som på något sätt hör samman med ditt besök på Webbplatsen ska hänskjutas till behörig allmän domstol eller annat juridiskt forum, förutsatt dock att om du på något sätt har gjort intrång i eller hotat att göra intrång i vår eller våra koncernföretags, partners eller licensgivares upphovsrätt, eller om ärendet är billighetsrättsligt, ska vi kunna få ett domstolsbeslut till vår förmån vid annan behörig domstol.

15. Medgivande att ta emot Meddelanden elektroniskt via postning på Webbplatsen och via e-post

Du går med på att ta emot överenskommelser, meddelanden, offentliggöranden och andra kommunikationer (gemensamt benämnda ”Meddelanden”) som berör Villkoren i elektronisk form, inklusive, men inte begränsat till, via e-post eller via postning på Webbplatsen. Du går också med på att alla Meddelanden som vi lämnar till dig i elektronisk form fyller det rättsliga kravet på skriftlighet för sådana kommunikationer. Vill du återkalla ditt medgivande att ta emot Meddelanden elektroniskt måste du meddela oss om din återkallelse genom att e-posta oss på info@renskincare.se och sluta att använda Webbplatsen. En sådan återkallelse innebär att alla dina rättigheter enligt Villkoren, inklusive men inte begränsat till den begränsade användarrättigheten automatiskt upphör att gälla. Vi kan tyvärr inte tillhandahålla Webbplatsen till en användare som inte ger sitt medgivande till att ta emot Meddelanden elektroniskt.

Observera att detta medgivande att ta emot Meddelanden inte har något samband med andra val du gör för mottagande av marknadsföringsmeddelanden. De valmöjligheter du har när det gäller mottagande av marknadsföringsmeddelanden finns angivna i vår Integritetspolicy.

16. Allmänt

Du är införstådd med och godtar att dessa Villkor innefattar det fullständiga och exklusiva avtalet mellan dig och oss för din användning av Webbplatsen, och att de ersätter alla tidigare förslag, överenskommelser och kommunikationer.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och enligt egen bedömning ändra Villkoren genom att posta ändringarna på Webbplatsen och lämna meddelande om ändringen. Alla ändringar träder ikraft omgående efter postningen på Webbplatsen och när meddelande om ändringen gått ut. Om du fortsätter att använda Webbplatsen efter en sådan ändring innebär det att du anses ha godtagit de ändrade Villkoren. Vi kan komma att säga upp rättigheter som upplåts enligt Villkoren med eller utan föregående meddelande. Du ska omedelbart rätta dig efter en uppsägning eller meddelande, inklusive, om tillämpligt, att upphöra med all användning av Webbplatsen.

Inget som finns i dessa Villkor ska tolkas som att någon verksamhet, något partnerskap eller någon annan form av samverkan uppkommer mellan oss. Om vi brister i att kräva att du fullgör någon bestämmelse i Villkoren ska detta, i den utsträckning det medges enligt gällande lag, inte påverka vår rätt att kräva ett fullgörande vid ett senare tillfälle. Inte heller ska ett upphävande av ett brott mot någon bestämmelse i Villkoren anses innefatta ett upphävande av själva bestämmelsen. Om någon bestämmelse i Villkoren skulle vara ogenomförbar eller ogiltig enligt gällande lag, skiljedomsutslag eller domstolsbeslut, ska en sådan ogenomförbarhet eller ogiltighet inte innebära att Villkoren i dess helhet blir ogenomförbara och ogiltiga, utan Villkoren ska då, med beaktande av det rättsliga avgörandet, ändras så att de i mesta möjliga mån speglar parternas vilja som den kom till uttryck i den ursprungliga bestämmelsen.

Om du har frågor om Villkoren kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på info@renskincare.se.